iching

 

第九卦小畜:亨。密云不雨,自我西郊。

 

 

初九:复自道,何其咎,吉。
九二:牵复,吉。
九三:舆说辐,夫妻反目。
六四:有孚,血去惕出,无咎。
九五:有孚挛如,富以其邻。
上九:既雨既处,尚德载,妇贞厉。 月几望,君子征凶

 

 

 

 

 

 AlexTalk