iching

 

第三十五卦晋:康侯用锡马蕃庶,昼日三接。

 

 

初六:晋如,摧如,贞吉。 罔孚,裕无咎。
六二:晋如,愁如,贞吉。 受兹介福,于其王母。
六三:众允,悔亡。
九四:晋如鼠,贞厉。
六五:悔亡,失得勿恤,往吉无不利。
上九:晋其角,维用伐邑,厉吉无咎,贞吝。

 

 

 

 

 

 AlexTalk