iching

 

第三十一卦咸:亨,利贞,取女吉。

 

 

初六:咸其拇。
六二:咸其,凶,居吉。
九三:咸其股,执其随,往吝。
九四:贞吉悔亡,憧憧往来,朋从尔思。
九五:咸其,无悔。
上六:咸其辅,颊,舌。

 

 

 

 

 

 AlexTalk